Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Ako su volení poslanci do Národnej rady SR
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Ako sú volení poslanci do Národnej rady Slovenskej republiky

Volení poslanci do Národnej rady Slovenskej republiky sú zástupcovia občanov SR. Svoj mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Ako sú volení poslanci do Národnej rady SR upravuje …

Ako sú volení poslanci

… volebný zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri voľbách do NR SR sa uplatňuje tzv. pomerný volebný systém spolu s dlhodobo zaužívaným spôsobom prideľovania mandátov. Voliči si nevyberajú konkrétnych kandidátov, ale volia jednotlivé politické strany a koalície. Aké podmienky musia spĺňať volení poslanci pre zisk mandátu v slovenskom parlamente?

Volení poslanci do Národnej rady Slovenskej republiky a prerozdeľovanie mandátov

Na to, aby volení poslanci do Národnej rady SR získali mandát, musí kandidujúca politická strana alebo koalícia presiahnuť určitý prah zvoliteľnosti, známy ako volebné kvórum. Základnou podmienkou prideľovania mandátov pre samotné kandidujúce strany je zisk aspoň 5 %, pre koalície zložené z dvoch alebo troch strán je to zisk aspoň 7 % a pre koalície zložené najmenej zo štyroch strán zisk aspoň 10 % z celkového počtu platných hlasov. Na politické zoskupenia, ktoré volebné kvórum nedosiahli, sa už pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov neprihliada. Volení poslanci do Národnej rady SR získavajú mandáty na základe prepočtu pomocou Hagenbach – Bischoffovej metódy nasledujúcim spôsobom:

  1. Sčíta sa celkový počet hlasov odovzdaných pre politické strany a koalície, ktoré prekročili potrebný volebný prah.
  2. Súčet platných hlasov sa vydelí číslom 151 – počet mandátov v parlamente zväčšený o číslo 1.
  3. Číslo, ktoré vyšlo týmto delením, zaokrúhlené na celé číslo sa nazýva republikové volebné číslo.
  4. Celkový počet platných hlasov, ktoré politická strana alebo koalícia získala, sa vydelí republikovým volebným číslom.
  5. Politická strana alebo koalícia získa toľko mandátov, koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, ktoré daná politická strana alebo koalícia vo voľbách získala.
  6. V prípade, že sa uvedeným spôsobom pridelil jeden mandát navyše, odpočíta sa prebytočný mandát tej politickej strane alebo koalícii, ktorá delením získala najmenší zostatok. Pri rovnakom zostatku delenia budú do NR SR zvolení poslanci za tú politickú stranu alebo koalíciu, ktorá získala menší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb.
  7. Ak ale neboli voleným poslancom týmto spôsobom rozdelené všetky mandáty, štátna volebná komisia pridelí tieto mandáty postupne tým politickým stranám alebo koalíciám, ktoré majú najväčší zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov opäť rozhoduje väčší počet hlasov alebo žreb.

Ako sú potom volení poslanci do Národnej rady SR v rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií?

Volení poslanci v rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií získavajú mandáty v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Keďže voliči majú možnosť krúžkovaním poradového čísla kandidáta udeliť maximálne štyri prednostné hlasy, volení poslanci za danú politickú stranu alebo koalíciu dostanú poslanecký mandát, ak získali aspoň 3 % hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu. Mandáty sa kandidátom udeľujú postupne v poradí podľa najvyšieho počtu získaných prednostných hlasov. V prípade rovnosti prednostných hlasov rozhoduje poradie volených poslancov na hlasovacom lístku.

Volení poslanci do Národnej rady SR, ktorí mandát nezískali, sa stávajú náhradníkmi.

Sú platné všetky hlasovacie lístky?

Určite nie. Ak je v jednej obálke niekoľko hlasovacích lístkov, všetky tieto hlasovacie lístky sú neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

Naopak, ak volič zakrúžkoval na hlasovacom lístku viac ako štyroch kandidátov, hlasovací lístok je platný, ale počíta sa iba v prospech politickej strany alebo koalície a na prednotné hlasy pre volených poslancov sa neprihliada. Platné sú aj hlasovacie lístky, na ktorých sú mená volených poslancov prečiarknuté, menené alebo dopisované. Na takéto úpravy sa takisto neprihliada.

Ak o platnosti hlasovacieho lístka alebo prednostného hlasu vzniknú pochybnosti, rozhoduje s konečnou platnosťou samotná okrsková volebná komisia.

Aká je potrebná účasť vo voľbách, aby volení poslanci do Národnej rady SR získali mandát?

Na to, aby volení poslanci do Národnej rady SR získali mandát, počet ľudí, ktorí sa musia zúčastniť volieb, nie je presne stanovený.

Jozef Mihál Parlamentné voľby 2016

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.