Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Člen okrskovej volebnej komisie – ako na to
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Člen okrskovej volebnej komisie – ako sa ním stať

Chcete byť člen okrskovej volebnej komisie a dohliadať tak na správny priebeh parlamentných volieb 2016? Neviete ako na to? Nasledujúci článok ponúka jednoduchý návod, ako sa tzv. „okrskárom“ môžete stať. Takisto sa …

Člen okrskovej volebnej komisie

… bez akéhokoľvek zložitého pátrania dozviete, kto môže delegovať člena okrskovej volebnej komisie, aké sú jeho úlohy, prípadne kedy člen okrskovej volebnej komisie svoje členstvo stráca.

Člen okrskovej volebnej komisie – ako na to?

 • Členom okrskovej volebnej komisie sa môže stať každý občan, ktorý sa obráti na ním preferovanú politickú stranu, hnutie či koalíciu. Väčšina politických strán má na svojich webových stránkach registračné formuláre/prihlášky.
 • Budúci člen okrskovej volebnej komisie pre parlamentné voľby 2016 za stranu Sloboda a Solidarita sa môže registrovať prostredníctvom vyplneného a odoslaného registračného formulára.
 • Niektoré politické strany hľadajú svojho člena okrskovej volebnej komisie aj cez inzerát, na ktorý je potrebné reagovať.
 • Bežný občan má tiež možnosť prihlásiť sa za okrskára na obecnom úrade. V prípade, že strany nenominujú dostatok členov alebo niekto vypadne, člena okrskovej volebnej komisie doplní úrad.
 • Inou alternatívou je využitie personálnych agentúr, ktoré hľadajú členov okrskových volebných komisií prostredníctvom pracovných portálov.

Kto sa môže stať členom okrskovej volebnej komisie?

Podľa volebného zákona č. 180/2014 Z. z. sa členom okrskovej volebnej komisie môže stať každý, kto dosiahol vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nesmie byť členom volebnej komisie vo voľbách, v ktorých kandiduje.

Kto môže delegovať členov do okrskovej volenej komisie?

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Na doručenie oznámenia o delegovaní v listinnej alebo elektronickej podobe sa vzťahuje lehota uvedená v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka musí obsahovať:

 • Meno, priezvisko a dátum narodenia člena okrskovej volebnej komisie a adresu, na ktorú možno doručiť všetky potrebné písomnosti. To isté platí v prípade náhradníka.
 • Podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany. V prípade koalície ide o odtlačok pečiatky a podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu.

Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán, politických hnutí alebo koalícií politických strán, ktoré podávajú kandidátnu listinu. Minimálny počet členov volebnej komisie je päť.

Ak okrsková volebná komisia nie je vytvorená podľa zákona alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a neexistuje náhradník, v takom prípade chýbajúcich členov vymenúva starosta obce. Starosta obce vymenúva tiež zapisovateľa okrskovej volebnej komisie.

Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, pričom na platnosť rozhodnutia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov.

Člen okrskovej volebnej komisie – jeho postavenie a úlohy

Člen okrskovej volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu v znení:

„Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“

Člen okrskovej volebnej komisie skladá sľub do rúk starostu obce, ktorý zvolá jej zasadanie podľa lehoty uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Zloženie sľubu potvrdí člen okrskovej volebnej komisie svojím podpisom.

Člen okrskovej volebnej komisie sa spolu s jej ďalšími členmi podieľa na:

 • zabezpečovaní správneho priebehu hlasovania
 • dopisovaní voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov
 • sčítavaní hlasov a vyhotovovaní zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
 • odovzdávaní volebných dokumentov do úschovy obci.

Viac o funkciách okrskovej volebnej komisie nájdete v článku Volebné okrsky a okrsková volebná komisia.

Zánik členstva v okrskovej volebnej komisii

Člen okrskovej volebnej komisie stráca členstvo ak:

 • politická strana alebo koalícia, ktorá ho delegovala písomne oznámi okrskovej volebnej komisii odvolanie tohto člena
 • sa člen okrskovej volebnej komisie písomne vzdá svojej funkcie a predseda volebnej komisie povolá náhradníka
 • člen okrskovej volebnej komisie nezloží sľub najneskôr 10 dní predo dňom konania volieb. To sa netýka náhradníkov.
 • politická strana alebo koalícia vezme späť kandidátnu listinu.

Nároky člena okrskovej volebnej komisie

Člen okrskovej volebnej komisie , rovnako ako členovia ďalších volebných komisií, má za deň konania volieb nárok na odmenu. Odmenu členovi volebnej komisie vypláca obec. Výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.

Ľubomír Galko Parlamentné voľby 2016

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.