Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Čo sú to parlamentné voľby SR a ich charakteristika
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Čo sú parlamentné voľby SR?

Pod pojmom parlamentné voľby rozumieme voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Ako volebný …

Čo sú parlamentné voľby SR

… orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu. Parlamentné voľby zároveň predstavujú jednu z kľúčových aktivít v rámci občianskej participácie.

Občania v parlamentných voľbách

Občania Slovenskej republiky si v parlamentných voľbách, ktoré sa konajú raz za štyri roky, volia poslancov do najvyššieho legislatívneho orgánu – NR SR. Vo voľbách si občania volia 150 poslancov – zástupcov politických strán. Volebným dňom na Slovensku je sobota. Parlamentné voľby na Slovensku trvajú jeden deň. Volebné miestnosti sú pre voličov otvorené zvyčajne od 7:00 do 22:00. Vo výnimočných prípadoch môže starosta obce určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.

V parlamentných voľbách na Slovensku má právo voliť očan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva je:

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia
 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním. Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Prekážky práva byť volený sú:

 • výkon trestu odňatia slobody
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Volič nachádzajúci sa v čase konania parlamentných volieb mimo územia Slovenskej republiky môže voliť poštou, a to v prípade, ak o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt. Poštou môže v parlamentných voľbách voliť aj volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, prípadne volič, ktorý na území Slovenskej republiky trvalý pobyt nemá.

Volič, ktorý sa v deň konania parlamentných volieb bude zdržiavať mimo územia svojho trvalého bydliska, môže písomne alebo elektronicky najneskôr 15 dní a osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním sa parlamentných volieb požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu.

Parlamentné voľby

Parlamentné voľby vyhlasuje predseda NR SR 110 dní pred začiatkom volieb.
Volebnými orgánmi sú aj:

 • Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (14 členov, z ktorých 10 delegujú politické strany zastúpené v NR SR, po jednom členovi deleguje predseda Ústavného súdu SR, predseda Najvyššieho súdu SR, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu). Štátna komisia kontroluje financovanie politických strán a politických hnutí, riadi organizáciu, priebeh volieb, na základe sčítania výsledkov volieb prideľuje mandáty (skrutínium)
 • Ministerstvo vnútra SR zodpovedá za organizáciu volieb, zabezpečuje hlasovacie lístky
 • Štatistický úrad SR spracováva výsledky volieb; Ústavný súd SR – môže vyhlásiť voľby za neplatné, zrušiť výsledok volieb, potom predseda parlamentu do 30 dní od uvedenia nálezu Ústavného súdu v Zbierke zákonov vyhlási nové voľby
 • Okresný úrad
 • Samosprávny kraj
 • Obec

Volebný systém pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Volebný systém pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky možno označiť ako pomerný volebný systém s jedným viacmandátovým volebným obvodom s viazanými kandidátnymi listinami. Volebný systém pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky je definovaný v Ústave Slovenskej republiky v článku 30 a v zákone č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva. Ústava Slovenskej republiky v článku 30 odsek 3 hovorí:

„Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného práva ustanoví zákon.“.

Volebné kvórum na vstup jednej politckej strany do parlamentu je 5 % z celkového počtu platných voličských hlasov odovzdaných vo voľbách. Ak v parlamentných voľbách kandidovala koalícia 2 až 3 politických strán, musí získať najmenej 7 % platne odovzdaných hlasov, zatiaľ čo koalícia 4 a viac politických strán potrebuje minimálne 10 % platne odovzdaných hlasov.

Volič má takisto možnosť udeľovať jednotlivým kandidátom v rámci jednej politickej strany preferenčné hlasy. Pre parlamentné voľby má volič k dispozícii najviac 4 preferenčné hlasy.

Jozef Mihál Parlamentné voľby 2016

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.