Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Kto môže voliť v parlamentných voľbách 2016?
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Kto môže voliť v parlamentných voľbách 2016? | Volebné právo v SR

Kto môže voliť v parlamentných voľbách 2016 určuje volebný zákon. Voľby umožňujú v každej demokratickej spoločnosti legálne súperenie medzi politickými subjektmi s cieľom získať na určité obdobie podiel na moci. Prostredníctvom …

Kto môže voliť v parlamentných voľbách 2016

… volieb občania, teda voliči, uplatňujú svoj hlas v procese výberu svojich rezprezentantov. Využitie tohto práva sa nazýva hlasovacím alebo volebným právom. Občania, ktorí budú voliť v parlamentných voľbách 2016, si tak uplatnia svoje aktívne volebné právo, ktoré je dnes spolu s pasívnym volebným právom chápané ako jedno z najdôležitejších občianskych práv, konkrétne ako základné politické právo. Môže teda voliť v parlamentných voľbách 2016 každý?

Kto môže voliť v parlamentných voľbách 2016

Aktívne volebné právo, teda právo voliť v parlamentných voľbách 2016, má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Kto nemôže voliť v parlamentných voľbách 2016

Aj pri dosiahnutí potrebného veku nemôže voliť v parlamentných voľbách 2016 občan, ktorému v tom bráni jedna z nasledujúcich prekážok výkonu práva voliť:

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Volenie zo zahraničia 2016 । Je možné voliť, ak som občanom SR s trvalým pobytom v zahraničí?

Ak som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom v zahraničí, volenie zo zahraničia 2016 mi bude umožnené, ak splním niekoľko podmienok. Podľa súčasného zákona o podmienkach výkonu volebného práva č. 180/2014 Z. z. (nahradil pôvodný zákon č. 333/2004 Z. z.) sa totiž volieb môžu zúčastniť aj občania SR s trvalým pobytom v zahraničí. Podmienkou je, že takýto volič požiada o zápis do osobitného zoznamu voličov na základe žiadosti o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou môže občan s trvalým pobytom v zahraničí podať v listinnej alebo elektronickej forme najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb.

Volenie zo zahraničia 2016 bude občanovi SR umožnené, len ak žiadosť obsahuje meno a priezvisko voliča, rodné číslo a adresu miesta pobytu v cudzine.

Volič, ktorý má záujem o volenie zo zahraničia 2016, musí k žiadosti o voľbu poštou pripojiť tiež:

  • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území SR
  • fotokópiu časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Voličom zapísaným do osobitného zoznamu zašle Ministerstvo vnútra SR najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na jeho adresu v cudzine obálku s odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva vnútra, hlasovacie lístky, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Návratná obálka musí byť nevyhnutne označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Zároveň na nej musí byť uvedená adresa sídla ministerstva vnútra ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. Adresa voliča v cudzine musí byť totožná s adresou, ktorú volič uviedol vo svojej žiadosti o zápis do osobitného zoznamu voličov.

Občan SR s trvalým pobytom v zahraničí bude voliť v parlamentných voľbách 2016 nasledujúcim spôsobom:

  • na hlasovacom lístku volič zakrúžkuje poradové čísla najviac u štyroch preferovaných kandidátov
  • hlasovací lístok volič vloží do obálky
  • zalepenú obálku vloží do označenej návratnej obálky, ktorú odošle.

Pri volení zo zahraničia 2016 uhradí poštovné volič.

Takýto hlas voliča bude započítaný, len ak bola návratná obálka doručená ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

Voľby zo zahraničia । Môžem voliť, ak mám trvalý pobyt na území SR, no v čase volieb budem v zahraničí?

Ak mám trvalý pobyt na území SR, no v čase volieb budem v zahraničí, v parlamentných voľbách 2016 budem môcť voliť. Vyššie uvedený zákon č. 180/2014 Z. z. totiž takýmto voličom voľby do NR SR umožňuje v prípade, ak písomne alebo elektronicky požiadajú obec v mieste trvalého bydliska o voľbu poštou. Ak v čase volieb budem v zahraničí, žiadosť o voľbu poštou doručená nejneskôr 50 dní predo dňom konania parlamentných volieb 2016 musí obsahovať moje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a adresu miesta môjho pobytu v cudzine.

Obec mi následne zašle najneskôr do 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine obálku s odtlačkom pečiatky obce, hlasovacie lístky, návratnú obálku označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ a poučenie o spôsobe hlasovania.

Ak budem v čase volieb v zahraničí, voliť v parlamentných voľbách 2016 budem prostredníctvom krúžkovania najviac štyroch vybraných kandidátov na jednom hlasovacom lístku. Zalepenú obálku s hlasovacím lístkom následne vložím do návratnej obálky a pošlem ju na adresu obce s mojím trvalým pobytom. Môj hlas sa v parlamentných voľbách započíta len vtedy, ak bude obálka doručená obci najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb. Poštovné pre parlamentné voľby 2016 uhradím sám.

Volenie mimo trvalého bydliska । Je možné voliť, ak sa v čase volieb budem zdržiavať na území Slovenska, ale mimo miesta trvalého bydliska?

Áno, voliť v parlamentných voľbách 2016 môže aj občan SR, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať na území Slovenska, ale mimo miesta svojho trvalého bydliska.

Ak volič vopred vie, že sa v čase parlamentných volieb 2016 nebude nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska, jednoducho stačí, ak osobne požiada obec o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce.

Volenie mimo trvalého bydliska bude voličovi umožnené, aj keď o vydanie hlasovacieho preukazu požiada v listinnej alebo elektronickej forme najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Občan SR môže taktiež splnomocniť jemu blízku osobu, aby požiadala o vydanie jeho voličského preukazu najneskôr v poslednýdeň predo dňom konania volieb.

Obec následne zašle hlasovací preukaz voličovi na ním uvedenú adresu najneskôr 3 pracovné dni od doručenia žiadosti. Voličský preukaz umožňuje voličovi volenie mimo trvalého bydliska, a to zápisom do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území Slovenska. Tento zápis vykoná volebná komisia v okrsku, kde sa volič rozhodne využiť právo voliť v parlamentných voľbách 2016.

Volenie v nemocnici । Je možné voliť, ak budem v čase volieb v nemocnici, prípadne v domácej liečbe?

Áno, volenie v nemocnici alebo doma je možné.

Ak sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase volieb v obci, kde má trvalý pobyt alebo má voličský preukaz, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu, aby mohol voliť v parlamentných voľbách 2016 mimo volebnej miestnosti – doma či v nemocnici. Volenie v nemocnici je však možné iba v prípade, že je volič držiteľom voličského preukazu, respektíve ak sa nemocnica nachádza v obvode jeho trvalého bydliska. V takom prípade vyšle komisia k voličovi 2 svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie vložiť obálku do volebnej urny sám, môže ju na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti do nej vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volenie vo väzení । Je možné voliť aj z väzenia?

Volenie vo väzení bude umožnené občanovi SR, ktorý ešte nebol právoplatne odsúdený. Ak teda bude niekto počas parlamentných volieb 2016 v celách policajného zaistenia, v miestach kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia, volebné právo nestráca. Ak nebol v takomto zariadení vytvorený osobitný volebný okrsok, okrsková volebná komisia v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia zabezpečí možnosť voliť v parlamentných voľbách 2016 prostredníctvom prenosnej volebnej schránky, ktorá bude sprevádzaná aspoň dvoma členmi okrskovej volebnej komisie.

Voľby a nevidiaci । Ako volia nevidiaci?

Parlamentné voľby 2016 nepredstavujú komplikáciu ani pre nevidiacich alebo inak zdravotne postihnutých. V tomto prípade majú nevidiaci možnosť vziať so sebou sprievodcu, ktorý má právo ísť s nevidiacim za plentu a pomôcť mu s úpravou hlasovacieho lístka, vložením do obálky, prípadne vhodením do volebnej schránky. Za sprievodcu je považovaný iný volič, nie však člen volebnej komisie.

Ľubomír Galko Parlamentné voľby 2016

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.