Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Voľby 2016: Voľba poštou a jej priebeh
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Parlamentné voľby 2016 a voľba poštou

Voľba poštou । Voľby by sa podľa Encyklopedického slovníka dali definovať ako akt, pri ktorom si právoplatní voliči volia svojich zástupcov do určitých funkcií alebo orgánov. Nastávajú však aj situácie, kedy sa voliči nemôžu z rôznych …

 Voľba poštou - Parlamentné voľby 2016

… dôvodov zúčastniť na voľbách osobne. Ako postupovať, keď sa v deň konania parlamentných volieb 2016 nebudete zdržiavať na území Slovenskej republiky? Keďže na Slovensku nie je ešte stále možné voliť elektronicky, v prípade, že sa v čase konania parlamentných volieb 2016 budete zdržiavať mimo republiky, existuje iná alternatíva – voľba poštou. Voľba poštou je zo zákona umožnená občanom s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj voličom bez trvalého pobytu na území Slovenska. Ak ste sa teda rozhodli, že pre parlamentné voľby 2016 je pre vás voľba poštou najprijateľnejšou možnosťou, musíte vopred splniť niekoľko podmienok.

Voľba poštou: Voliči s trvalým pobytom na Slovensku

Ak ste volič s trvalým pobytom na Slovensku, ale v deň volieb budete mimo republiku,voľba poštou vám v parlamentných voľbách 2016 bude umožnená po podaní písomnej alebo elektronickej žiadosti, prostredníctvom ktorej požiadate obec v mieste trvalého bydliska o voľbu poštou. V tomto prípade je potrebné striktne dbať na dodžiavanie stanovených lehôt. Ak sa v čase volieb budete nachádzať v zahraničí, žiadosť o voľbu poštou musí byť obci doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania parlamentných volieb 2016. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voľba poštou vám však nebude umožnená ani v prípade, ak v žiadosti neuvediete jeden z nasledujúcich údajov: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu miesta pobytu v cudzine.

Naopak, ak žiadosť o voľbu poštou spĺňa zákonom stanovené náležitosti, obec vám zašle najneskôr do 35 dní predo dňom konania volieb na uvedenú adresu miesta pobytu v cudzine poučenie o spôsobe hlasovania a hlasovacie lístky. Súčasť zásielky pre umožnenie voľby poštou budú tiež tvoriť dve obálky, jedna opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce a druhá tzv. návratná obálka s vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa označená heslom „VOĽBA POŠTOU“.

Ako voľba poštou prebieha?

Voľba poštou bude mať nasledovný priebeh: Vyberiete si jeden hlasovací lístok s vami preferovanou politickou stranou alebo koalíciou, zakrúžkujete na ňom poradové čísla najviac štyroch obľúbených kandidátov a zalepenú obálku s hlasovacím lístkom vložíte do návratnej obálky, ktorú na vlastné náklady pošlete na adresu obce s vaším trvalým pobytom. Vaša voľba poštou sa úspešne zavŕši vtedy, ak bude obálka doručená obci najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

V deň konania parlamentných volieb 2016 obec po začatí hlasovania odovzdá obálku okrskovej volebnej komisii. Tá za prítomnosti zástupcu obce vyznačí vašu voľbu poštou v zozname voličov. Aby bola zachovaná tajnosť volieb, po otvorení návratných obálok od všetkých voličov, vloží zástupca obce tieto obálky do volebnej schránky.

Ak sa v deň volieb budete nachádzať na území Slovenskej republiky, avšak mimo miesta svojho trvalého bydliska, voľba poštou sa na vás nevzťahuje. Môžete požiadať o vydanie hlasovacieho (voličského) preukazu. Bližie informácie nájdete v Manuáli voliča pre parlamentné voľby 2016 v článku Kto môže voliť v parlamentných voľbách 2016?

Voľba poštou: Voliči bez trvalého pobytu na Slovensku

V prípade, že nemáte trvalý pobyt na Slovensku, ale máte slovenské občianstvo, na to, aby vám voľba poštou v parlamentných voľbách 2016 bola umožnená, musíte byť zapísaný do osobitného zoznamu voličov, a to na základe žiadosti o voľbu poštou. Ako občan s trvalým pobytom v zahraničí môžete podať žiadosť o voľbu poštou v listinnej alebo elektronickej podobe najneskôr do 50 dní predo dňom konania volieb.

Do žiadosti o voľbu poštou, samozrejme, nezabudnite uviesť vaše meno a priezvisko, rodné číslo a adresu miesta pobytu v cudzine. Aby vám voľba poštou bola umožnená, musíte k uvedenej žiadosti pripojiť tiež:

  • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemáte trvalý pobyt na území SR
  • fotokópiu časti cestovného dokladu SR s vašimi osobnými údajmi alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Po zapísaní do osobitného zoznamu voličov vám Ministerstvo vnútra SR zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na vašu adresu v cudzine poučenie o spôsobe hlasovania, hlasovacie lístky a dve obálky, jednu s odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva vnútra a druhú tzv. návratnú obálku s uvedenou adresou sídla ministerstva vnútra ako adresáta a vašou adresou ako odosielateľa. Na návratnej obálke nesmie chýbať označenie „VOĽBA POŠTOU“.

Ako voľba poštou prebieha, respektíve ako správne upraviť hlasovací lístok a čo s ním robiť ďalej, sa dozviete buď vyššie v danom článku, alebo v časti Ako voliť v parlamentných voľbách.

Pri voľbe poštou hradíte poštovné sami.

Aby bol váš hlas započítaný, musí byť návratná obálka doručená ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

Návratné obálky odovzdá Ministerstvo vnútra SR štátnej komisii v deň konania parlamentných volieb 2016. Tá následne zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačí vašu voľbu poštou v osobitnom zozname voličov. Pre zachovanie princípu tajnosti volieb, po otvorení návratných obálok, vloží štátna komisia obálky s hlasovacími lístkami do volebnej schránky.

Vaša voľba poštou tak bude úspešne zavŕšená a svojím hlasom definitívne rozhodnete o budúcom zložení Národnej rady Slovenskej republiky po parlamentných voľbách 2016.

Richard Sulík Parlamentné voľby 2016

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.